วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
เป็นศูนย์กลางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์ระดับประเทศ

ประวัติสาขาวิชา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ที่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จนถึงปัจจุบัน
งานทางด้านเวชศาสตร์ชุมชนมีฐานะเป็น “หน่วยเวชศาสตร์ชุมชน” ขึ้นตรงต่อคณบดี
ทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาอื่น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง “การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค”

การประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง “การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค”

การประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง “การดูแลปัญหาที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิทันยุค” (Update Management in Common Problems in Primary Care) ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวม...