วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
เป็นศูนย์กลางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์ระดับประเทศ

ประวัติสาขาวิชา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ที่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จนถึงปัจจุบัน
งานทางด้านเวชศาสตร์ชุมชนมีฐานะเป็น “หน่วยเวชศาสตร์ชุมชน” ขึ้นตรงต่อคณบดี
ทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาอื่น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปี 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาขาวิชา

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ ที่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านวิชาการ ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ ที่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านวิชาการ ปี 2564

            สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ที่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น ด้านวิชาการ ปี 2564...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.อรพรรณ ฟูมณีโชติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.อรพรรณ ฟูมณีโชติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

          สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 423(6/2564) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์           สาขาวิชาเวชศาสคร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกันขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.อรพรรณ ฟูมณีโชติ...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.ชนนท์  กองกมล รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ได้รับรางวัล “แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น”

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ได้รับรางวัล “แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น”

          สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.ชนนท์ กองกมล รองคณบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและนวัตกรรมดิจิตอล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ได้รับรางวัล "แพทย์ผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น" ณ...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ บุคลากรสายวิชาการ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับสามัตถิยาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ บุคลากรสายวิชาการ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับสามัตถิยาจารย์

          สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นบุคลากรสายวิชาการ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ระดับสามัตถิยาจารย์ (Teaching Professional Standard...

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณภัควรรต บัวทอง และ ผศ.พญ.รัตนาภรณ์ ชูทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณภัควรรต บัวทอง และ ผศ.พญ.รัตนาภรณ์ ชูทอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

          สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 422(5/2564) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์           สาขาวิชาเวชศาสคร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกันขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณภัควรรต บัวทอง และ...