รายชื่อวารสารด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาษาอังกฤษ

รายชื่อวารสาร เรียงตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษ

American Family Physician
American Academy of Family Physicians

Royal College of General Practitioners, Australia

Royal College of General Practitioners, United Kingdom

Canadian College of Family Physicians

Oxford Academic

American Academy of Family Physicians


ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/
Comments