รายชื่อวารสารด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาษาไทย

1. วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 
The Thai Journal of Primary Care and Family Medicine (PCFM)

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/
Comments