ตีพิมพ์ 2560

2560

ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

รายชื่อผู้วิจัย

วารสาร

ฐานข้อมูล

1

ความชุกของภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ


อรพรรณ ฟูมณีโชติ,

พิชญา พรรคทองสุข


สงขลานครินทร์เวชสาร 2560;35(2):133-8


TCI

2

Simple Clinical Score to Predict 24-Week Survival Times in Patients with Inoperable Malignant Distal Biliary Obstruction as a Tool for Selecting Palliative Metallic or Plastic Stents.


Sripongpun P, Attasaranya S, Chamroonkul N, Sookpaisal T, Khow-Ean U, Siripun A, Kongkamol C, Piratvisuth T, Ovartlarnporn B

J Gastrointest Cancer. Published online 2017 Jan 17. [Epub ahead of print]


SCOPUS

3

Confirmatory factor analysis of the revised version of the Thai multidimensional scale of perceived social support among the elderly with depression.

Wongpakaran T, Wongpakaran N, Sirirak T, Arunpongpaisal S, Zimet G

Aging Ment Health. 2017 Jun 16:1-6. [Epub ahead of print]


ISI

4

ปัจจัยและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นหญิงในสถาบันอาชีวศึกษา กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

อังสุมาลิณ จันทรมณี,

สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์,

จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

วารสารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560;28(2):117-29  

TCI

5

Attitudes of Medical Students in Thailand toward patient-centered care: a cross sectional study

Sangsuwan T, Sirirak T, Suvarnbhumi K.

สงขลานครินทร์เวชสาร

2560;35(3):211-20

TCI

6

การศึกษาการรับรู้การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่มในนักศึกษาแพทย์


พลเทพ วิจิตรคุณากร,

อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์, กฤษณะ สุวรรณภูมิ

ธรรมศาสตร์เวชสาร 2560;17(4):592-597


TCI

7

เยี่ยมบ้านกับการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

อรพรรณ ฟูมณีโชติ

สงขลานครินทร์เวชสาร

2560;35(4):399-406

TCI

8

Occupational Tasks Influencing Lung Function and Respiratory Symptoms Among Charcoal-Production Workers: A Time-Series Study

Pramchoo W, Geater AF, Jamulitrat S, Geater SL, Tangtrakulwanich B

Safety and Health at Work  2017;8(3):250-7. (Open Access)


SCOPUS

9

Failed Primary Bladder Exstrophy Closure with Osteotomy: Multivariable Analysis of a 25-Year Experience

Sirisreetreerux P, Lue KM,

Ingviya T, Friedlander DA

The Journal of Urology


ISI

10

Ascites in Children: A Single-Center Experience of 27 Years


Karnsakul W, Ingviya T, Seaberg E, Laengvejkal P,

Imteyaz HV

JPGN journal


ISI

11

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบเพิ่มแรงต้านต่อความรุนแรงของโรค และสมรรถภาพข้อเข่าในชาวสวนยางพาราสูงอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

ธนพงศ์ แสงส่องสิน,

ชนนท์ กองกมล

เวชสารแพทย์ทหารบก 2560;70(3):139-47

TCI


Comments