ตีพิมพ์ 2558

2558

 ลำดับที่ชื่อเรื่อง  รายชื่อผู้วิจัย วารสารฐานข้อมูล 
 1การประเมินระดับเสียงและสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานโรงงานโม่หินแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชรัตนาภรณ์ เพ็ชรประพันธ์, วันดี ไข่มุกด์, ฐิติวร ชูสงวารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (Journal of Safety and Health) 2558;8(27):13-23.  TCI
 2การประเมินการสัมผัสยาดมสลบส่วนเกินของวิสัญญี พยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งฐิติวร ชูสง, จตุพร ภักภิรมย์, กนิษฐา สกลประกายกิจ, ชุติมา พันละม้าย,
อาทิตยา จิตจำนงค์
สงขลานครินทร์เวชสาร 2558;33(3):139-152. TCI
 3การประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและครอบครัวตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงวิภาดา มณีน้อย, จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, พงค์เทพ สุธีรวุฒิวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2558;26(2):111-121. TCI
 4Clinical presentations as predictors of prolonged mechanical ventilation in Guillain-Barré syndrome in an institution with limited medical resourcesToamad U, Kongkamol C, Setthawatcharawanich S, Limapichat L, Phabphal K, Sathirapanya PSingapore Med J 2015;56(10):558-561. ISI
 5ท่าทางการทำงานที่เป็นอันตรายและความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง อันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานในคนงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ สุวินันท์ ทวีพิริยะจินดา, สีลม แจ่มอุลิตรัตน์, ดร.องุ่น สังขพงศ์วารสารวิจัย มข. (บัณฑิตศึกษา) 2558;15(2):80-88. TCI
 6Cosmetic Outcomes and Quality of Life in Thai Women Post Breast Conserving Therapy for Breast CancerThanarpan P, Somrit M, Rungarun J, Paytai R, Duangjai S, Chanon K, Puttisak P.Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP, 16(11), 4685-4690. ISI

Comments