ตีพิมพ์ 2561


2561

ลำดับที่

ชื่อเรื่อง

รายชื่อผู้วิจัย

วารสาร

ฐานข้อมูล

1

Integrating participatory ergonomic management in non-weight-bearing exercise and progressive resistance exercise on self-care and functional ability in aged farmers with knee osteoarthritis: a clustered randomized controlled trial

Isaramalai S, Hounsri K, Kongkamol C, Wattanapisitkul P, Tangadulrat N, Kaewmanee T, Yuenyongviwat V

Clinical Interventions in Aging 2018 Jan 17;13:101-108.

doi:10.2147/CIA.S144288. eCollection 2018


SCOPUS

2

องค์ประกอบบรรยากาศความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในสายการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร จังหวัดสงขลา

อับดุลบาซิส ยาโงะ,

ฐิติวร ชูสง

วารสารวิทยาศาสตร์และ   เทคโนโลยี 2561;26(3):521-31


TCI

3

Prevalence of Aspirin Prescriptions among Type 2 Diabetic Patients in Songklanagarind Hospital

Rattanaporn Chootong,

Silom Jamulitrat


Songkla Med J 2018;36(1):35-44


TCI

4

Prevalence of Uncontrolled Blood Pressure in Hypertensive Patients Attending The Primary Care Unit of Songklanagarind Hospital

Tharntip Sangsuwan,

Silom Jamulitrat


Songkla Med J 2018;36(1):11-27

TCI

5

Determinants of Respirable Crystalline Silica Exposure among Sand-stone Workers

Chanvirat K, Chaiear1 N, Choosong T

American Journal of Public Health Research 2018;6(2):44-50
Comments