ผลงานตีพิมพ์

สรุปผลงานวิจัยตีพิมพ์ของภาควิชา 4 ปี ย้อนหลัง (2558-2561)

 ปี National Publications
 International Publications
 รวม
 2558 4
 2559 3
 2560 6511
 2561 13
10 23 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/