00 ข่าวประชาสัมพันธ์

2561
  • รับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2562
  • รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2562
  • รับสมัครแพทย์ใช้ทุนสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  • รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
2562
  • การประชุมวิชาการประจำปีของภาควิชา ปี 2562
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/
Subpages (1): NEW!!
Comments