วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์ระดับประเทศ 


พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีผลต่อการพัฒนาทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาในประเทศโดยเฉพาะภาคใต้
3. ให้บริการและพัฒนางานบริการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ชุมชน และอาชีวเวชศาสตร์ ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางการแพทย์
4. ชี้นำสังคมในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชนและร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

เป้าประสงค์
  • ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ และบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรม
  • เป็นศูนย์กลางการศึกษา และฝึกอบรมวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์
  • เป็นผู้ผลิตผลงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ เป็นที่ยอมรับ
  • เป็นผู้สร้างรูปแบบการบริการแบบปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
  • มีบทบาทในการกำหนดนโยบายด้านเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ในประเทศ

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/
Comments