ทำเนียบหัวหน้าภาค

รายนามหัวหน้าภาควิชา
2515 - 2560 ในชื่อภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

2515 - 2524

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิภา  สุวรรณเวลา


2524 - 2527

อาจารย์นายแพทย์สวนันท์  ธาระวนิช


1 ตุลาคม 2527 – 31 กันยายน 2535

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิวาภรณ์  อุบลชลเขตต์

    
ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2543    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์  เบญจวัง   
 
                                      
ตุลาคม 2543 - 30 พฤศจิกายน 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กอปรชุษณ์  ตยัคคานนท์ 
 
    
 
1 ธันวาคม 2547- 31 มีนาคม 2555   
 รองศาสตราจารย์นายแพทย์สีลม  แจ่มอุลิตรัตน์             
 
    
1 เมษายน 2555 – 31 ตุลาคม 2559
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิชญา  พรรคทองสุข
 
    
2560 - ปัจจุบัน ในชื่อภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 

1  ตุลาคม  2559  -  ปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณะ  สุวรรณภูมิ
 
 
   
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/
Comments