ความเป็นมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ที่เริ่มก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จนถึงปัจจุบัน งานทางด้านเวชศาสตร์ชุมชนมีฐานะเป็น “หน่วยเวชศาสตร์ชุมชน” ขึ้นตรงต่อคณบดี ทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาอื่น โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นประจำทุกปี เพื่อดำเนินงานทางด้านการเรียนการสอนซึ่งมีทั้งทฤษฎีและการฝึกภาคสนามในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคใต้ แก่ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6 รวมทั้งนักศึกษาพยาบาลด้วย

เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์มีนโยบายพัฒนางานด้านเวชศาสตร์ชุมชนเพื่อประโยชน์ในการผลิตแพทย์ให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของประเทศคือเรียนรู้ และเข้าใจที่จะปฏิบัติงานในชุมชนชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2530 หน่วยเวชศาสตร์ชุมชนจึงยกฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ

นอกจากการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปีที่ 2-6 แล้ว บางโอกาสได้ร่วมสอนนักศึกษาคณะอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และในปี พ.ศ. 2533-2543 ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนยังเป็นสถาบันสมทบในการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาปริญญาโทสาขาสาธารณสุขเขตร้อน โครงการสาธารณสุขเขตร้อน มหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย อีกด้วย

เพื่อสนองความต้องการของชุมชนในสถานะขององค์กรทางวิชาการของภาคใต้ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีอนามัยในระหว่างปี 2535-2537 และเปิดสอนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2537 ทั้งนี้ เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชนในภาคใต้ในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบสุขภาพของประเทศ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในระยะ 2-3 ปีทีผ่านมา ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการของภาควิชาเป็นอย่างมาก ทำให้มีภาระด้านการเรียนการสอนต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทัน รวมถึงต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อรองรับ ทั้งการเพิ่มการสอนด้านเวชศาสตร์ครอบครัวทั้งระดับก่อนปริญญาและหลังปริญญารวมถึงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาด้านอาชีวอนามัยเพิ่มขึ้นด้วย

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/
Comments