นศพ.6

รหัสวิชา  388-641  เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

Practice in Family and Community Medicine

จำนวนหน่วยกิต  2 (0-12-0)

รายวิชาบังคับก่อน  388-541, 388-542

ระยะเวลา  2   สัปดาห์

 

คำอธิบายรายวิชา

            การฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและโรงพยาบาลชุมชน การบริหารงานสาธารณสุข เทคนิคการให้ความรู้ การอ้างอิงหลักฐานทางการแพทย์ การเพิ่มทักษะการให้บริการปฐมภูมิ การบริบาลแบบผสมผสานและเบ็ดเสร็จ การบริการสาธารณสุขมูลฐาน การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว การให้คำแนะนำและคำปรึกษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อหรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ ฝึกหัดการสอนบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ

 วัตถุประสงค์

            เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษา

1.      สามารถยกตัวอย่างงานคุณภาพในโรงพยาบาลได้

2.      มีทัศนคติที่ดี และเข้าใจบริบทการทำงานของโรงพยาบาลชุมชน

3.      มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยในเวชปฏิบัติครอบครัว

4.      มีทักษะในการดูแลผู้ป่วย ในบริบทของโรงพยาบาลชุมชน

5.      สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

6.    สามารถอ่านและวิจารณ์วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีวิจารณญาณ

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/
ĉ
TASSANEE PINSUWAN,
Oct 1, 2018, 9:24 PM
ĉ
TASSANEE PINSUWAN,
Oct 1, 2018, 9:24 PM
Comments