คำอธิบายรายวิชา


รหัสวิชา  388-541  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน Family Medicine and Community Medicine III

จำนวนหน่วยกิต  2 (1-2-3)

คำอธิบายรายวิชา

           การบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย และสังคม ในด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งต่ออย่างเป็นระบบ ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในกลุ่มอายุต่าง ๆ การสั่งยาที่ปลอดภัย ทำงานเป็นกลุ่มกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ หลักการสื่อสารกับผู้ป่วยและประชาชน หลักการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น หลักการพื้นฐานทาง palliative care การวิจัยทางด้านสาธารณสุข การวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง  การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการให้เหตุผลทางคลินิก อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวเวชศาสตร์   

 

รหัสวิชา388-542  เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน Family Medicine and Community Medicine IV              

คำอธิบายรายวิชา

          การฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกเวชกรรมครอบครัวและโรงพยาบาลชุมชน การให้บริการปฐมภูมิ การเขียนใบสั่งยา การบริบาลแบบผสมผสานและเบ็ดเสร็จ การบริการสาธารณสุขมูลฐาน การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การดูแลและให้บริบาลที่บ้านสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ หรือระยะสุดท้ายร่วมกับทีมสหวิชาชีพ รวบรวมข้อมูล และประเมินปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนในความรับผิดชอบ โดยใช้วิธีทางวิทยาการะบาดพื้นฐาน  ทักษะการวิจัยด้านสาธารณสุข จริยธรรมในการทำวิจัย การอภิปรายปัญหาผู้ป่วย การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว ทักษะการให้คำแนะนำและคำปรึกษา เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

Comments