นศพ.2

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา 367 - 281   เวชศาสตร์ชุมชน I   (Community Medicine I)

จำนวนหน่วยกิต           4(1 - 4 -2)

ระยะเวลา                     4 สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชา      

            หลักการพื้นฐานของระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ชุมชน ชีวสถิติทางการแพทย์ ระบบบริการสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูลฐาน การสำรวจและวินิจฉัยชุมชน การแปลผลข้อมูล และดัชนีชี้วัดทางสาธารณสุข

Basic principles of epidemiology and community medicine; medical biostatistics; public health service systems and primary health care; community surveys and community diagnosis; interpretation of public health data and indicators.
ตารางสอน

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/