03 ก่อนปริญญา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2: รายวิชา 367-261 เวชศาสตร์ชุมชน 1
- นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3: รายวิชา 367-331 เวชศาสตร์ชุมชน 2
- นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4: รายวิชา 388-441, 388-442 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1, 2
- นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5: รายวิชา 388-541, 388-542 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3, 4 
- นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6: รายวิชา 388-641, 388-442 เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
- elective