03 ก่อนปริญญา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ปฏิทินการเรียนการเรียนสอน ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2: รายวิชา
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3: รายวิชา
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4: รายวิชา
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5: รายวิชา
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6: รายวิชา
elective