04 หลังปริญญา

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว
หลักสูตร ป ชั้นสูง (เวชศาสตร์ครอบครัว)
แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์
ปริญญาโทสาขาอาชีวอนามัย