ปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ของภาควิชา (Department - Faculty Development Activity)

1.
 วันที่ 18 มิถุนายน 2561
 เรื่อง- Table specification in postgraduate medical education
- EPA in postgraduate medical education
 วิทยากร  รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เวลา13-16 น. (3 ชั่วโมง)

2.
 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
 เรื่อง- Peer assessment 
 วิทยากร ดร.ณรงค์ศักดิ์  รอบคอบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เวลา13-16 น. (3 ชั่วโมง)


3.
 วันที่ 20 สิงหาคม 2561
 เรื่อง- Classroom teaching: flipped classroom vs traditional classroom
 วิทยากร  ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา  13-16 น. (3 ชั่วโมง)

4.
 วันที่ 19 กันยายน 2561
 เรื่อง- Student counseling: how to help students 
 วิทยากร ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 เวลา13-16 น. (3 ชั่วโมง)

                        
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/

Ċ
EPAs.pdf
(1306k)
KRISHNA SUVARNABHUMI,
Jul 17, 2018, 9:04 PM
Ċ
KANAPA PALAKORN,
Sep 26, 2018, 12:56 AM
Ċ
TOS.pdf
(347k)
KRISHNA SUVARNABHUMI,
Jul 17, 2018, 9:04 PM
Comments