อาจารย์

ศาสตราจารย์            
จำนวน 0 คน
รองศาสตราจารย์          
จำนวน 2 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 5 คน
อาจารย์
จำนวน 14 คน

รวม 21 คน
หมายเหตุ
- ต่ออายุราชการ 1 คน
- เกษียณ 2 คน
- ลาศึกษาต่อ 1 คน

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

1. รศ.นพ.สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ (ต่ออายุราชการ)
Silom Jamulitrat
- Diploma Thai Board of Family Medicine
- Diploma Thai Board of General Practitioners, Chulalongkorn University
- M.D., Chulalongkorn University
Email: jsilom@medicine.psu.ac.th
Area of interest: 
- Epidemiology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


1. ผศ.นพ.ถวัลย์ เบญจวัง (เกษียณ)
Thawan Benjawang
- Short Course in Epidemiology of Chronic Diseases, Cambridge University, UK
- Diploma Thai Board of General Practitioners, Chulalongkorn University
- Diploma Thai Board of Family Medicine
- M.D., Chulalongkorn University
Email: bthawan@medicine.psu.ac.th
Area of interest: 
- Community Medicine


3. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
Chutarat Sathirapanya
- Doctor of Public Health (Health Education)
- MSc. in Public Health, Mahidol University
- BSc. in Nursing, College of Nursing, Songkhla
- Certificate in Mental Health and Psychiatric Nursing, College of Nursing, Sritanya
Email: chutaratster@gmail.com
Area of interest: 
- Health Education5. ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง
Thitiworn Chusong
- Ph.D. Engineering (Environmental Science and Engineering), Kanazawa University
- MSc. in Industrial Hygiene and Safety , Mahidol University
- BSc. in Public Health (Occupational Health and Safety), Mahidol Univerity
Email: cthitiwo@medicine.psu.ac.th
Area of interest: 
- Industrial Hygiene
- Public Health


อาจารย์


1. ดร.ณภัควรรต บัวทอง
Napakkawat Buathong
- Ph.D. in Community Medicine, Chulalongkorn University
- MSc. in Mental Health, Chulalongkorn University
- B.A. in Political Science (International Relation), Chulalongkorn University
Email: napakkawat.b@psu.ac.th
Area of interest:
- Mental Health

3. นพ.ชนนท์ กองกมล
Chanon Kongkamol
- M.D., Mahidol University
Email: nontaka@gmail.com
Area of interest: 
- Ergonomic
5. พญ.ธารทิพย์ แสงสุวรรณ์
Tarntip Sangsuwan
- ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- Diploma Thai Board of Family Medicine, Prince of Songkla University
- M.D., Prince of Songkla University
Email: Be_med29@hotmail.com
Area of interest: Family Meicine7. นพ.นฤชา โกมลสุรเดช
Narucha Komonsuradej
- ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประกาศนียบัตรอบรมวิชาโรคผิวหนัง, สถาบันโรคผิวหนัง
- Diploma Thai Board of Family Medicine, Prince of Songkla University
- M.D., Prince of Songkla University
Email: Okluck@gmail.com
Area of interest: Family Medicine9. นพ.ธรรมสินธิ์ อิงวิยะ
- M.D., Prince of Songkla University
Email:
Area of interest: Environmental Medicine


11. พญ.อรพรรณ ฟูมณีโชติ
Aurapun Fumaneechort
- Diploma Thai Board of Family Medicine, Prince of Songkla University
- M.D., Prince of Songkla University
Email: orfP_1187@hotmail.com
Area of interest: Family Medicine13. พญ.รัตนาภรณ์ ชูทอง
- Diploma Thai Board of Family Medicine, Prince of Songkla University
- M.D., Prince of Songkla University
Email: rattanaporn.ch2529@gmail.com
Area of interest: Family Medicineภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/2. รศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข
Pitchaya Phaktongsuk
- Diploma Thai Board of Occupational Medicine
- Diploma Thai Board of Family Medicine
- Diploma Thai Board of Preventive Medicine
- PhD. in Occupational Medicine
- BSc. in Occupational Health and Safety
- M.D., Mahidol University
Email: pphakthongsuk@gmail.com
Area of interest: 
- Occupational Medicine
- Occupational lung disease


2. ผศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ (เกษียณ)
Korpchoot Tayakkanonta
- Certificate in Community Epidemiology, University of Western Australia
- Diploma Thai Board of Family Medicine
- Diploma Thai Board of General Practitioners, Chulalongkorn University
- M.D., Prince of Songkla University
Email: korpchoot@yahoo.com
Area of interest: 
- Family Medicine4. ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ
Krishna Suvarnabhumi
- MSc. in Medical Education, Cardiff University, United Kingdom
- Fellowship Certificate in Academic Family Medicine, University of Toronto, Canada
- Diploma Thai Board of Family Medicine, Prince of Songkla University
- M.D., Prince of Songkla University
Email: krishna.s@psu.ac.th
Area of interest: 
- Family Medicine and Palliative Care
- Health Promotion and Disease Prevention
- Medical Education2. พญ.ธนิษฐา ศิริรักษ์
Thanitha Siriruk
- Diploma Thai Board of Family Medicine, Prince of Songkla University
- M.D., Prince of Songkla University
Email: doctha@hotmail.com
Area of interest: 
- Care for the elderly

4. นพ.วิศรุต ศรีสินทร
Wisarut Srisintorn
- Certificate of Preventive Medicine (Occupational Medicine)
- M.D., Prince of Songkla University
Email: wissri@hotmail.com
Area of interest: 
- Occupational Medicine6. นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว
Pitchayanont Ngamchaliew
- Diploma Thai Board of Family Medicine, Prince of Songkla University
- M.D., Prince of Songkla University
Email: pitchayanont@hotmail.
Area of interest: 
- Care for elderly
- Complementary and Alternative Medicine8. นพ.ปัญญา จำรูญเกียรติกุล
Panya Chamroonkiadtikun
- ประกาศนียบัตรอบรมวิชาโรคผิวหนัง, สถาบันโรคผิวหนัง
- Diploma Thai Board of Family Medicine, Prince of Songkla University
- M.D., Prince of Songkla University
Email: to_panya@hotmail.com
Area of interest: Family Medicine

10. พญ.ธารีรัตน์ อนันต์ชัยทรัพย์
Thareerat Ananchaisarp
- ประกาศนียบัตรอบรมวิชาโรคผิวหนัง, สถาบันโรคผิวหนัง
Diploma Thai Board of Family Medicine, Prince of Songkla University
M.D., Prince of Songkla University
Email: bluebridge_golf@hotmail.com
Area of interest: Family Medicine12. นพ.ปณิธาน วัจนาคมกุล
- Diploma Thai Board of Family Medicine, Prince of Songkla University
- M.D., Prince of Songkla University
Email:
Area of interest: Family Medicine
14. ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร  
Polathep Vichitkunakorn, M.D., Ph.D.
- Ph.D. in Epidemiology
- Diploma Thai Board of Preventive Medicine (Epidemiology)
- M.D., Prince of Songkla University
Email: polathep.v@psu.ac.th
Area of interest: 
- Epidemiology
- Preventive Medicine
Comments