นักวิชาการ

1. นักวิชาการการศึกษา


1.1 นางทัษนีย์ พิณสุวรรณ
Tasanee Pinsuwan

นักวิชาการศึกษา

Email: ptasanee@medicine.psu.ac.th


2. นักวิชาการ

2.1 นายกิตติศักดิ์ ชูมาลี
Kittisakdi Choomalee

นักสถิติ

Email: kittisak.c@psu.ac.th

2.3 พว.ทัศนีย์ ขันทอง
Tasanee Khunthong

พยาบาลวิชาชีพ
2.5 นายมุกตา ยีกะจิ
Mukta Yeekaji

นักวิชาการสาธารณสุข

Email: nongtar-teen@hotmail.com

2.7 นางสาวนงลักษณ์  พิพิธสุนทรศานต์

นักวิชาการสาธารณสุข

Email: takkys18@gmail.com

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/


1.2 นางสาวมนันยา แก้วอิทฤทธิ์

Mananya  Kaeoittarit

นักวิชาการศึกษา

Email: kamanany@medicine.psu.ac.th


2.2 พว.ชุติมา พันละม้าย
Chutima Panlamai

พยาบาลอาชีวอนามัย
2.4 พว.วรวิช วณิชานนท์ 
Worawit Wanichanon

พยาบาลวิชาชีพ

Email:
 jboonson@medicine.psu.ac.th


2.6 นางสาวศิขริน  แซ่จ้อง

Sikarin  Seajomg

นักวิชาการสาธารณสุข

Email: sikarin1401@gmail.com


2.8 นางสาวสุพีชา  รุ่งเรือง

Supeecha  Rungruang

ผู้ช่วยวิจัย

Email: momochi_bazz@hotmail.com


Comments