เจ้าหน้าที่สำนักงาน

เลขานุการภาควิชา


1. นางสาวคณาภา  พลากร

Email: kanapa.p@psu.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการ

2.นางสาวรัชดา ไชยมิตร

Email: chada_5614@hotmail.com,

chada5614@yahoo.com 4. นางกมลวรรณ ทองศรี

Email: tkamanwa@medicine.psu.ac.th


6. นางศิวะพร ประสานสงฆ์

Email: 100002993416841@facebook.com


8. นายธีรธัชช์ เปรมนันทิวัฒน์

Email: qprayoon@medicine.psu.ac.th


ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน 
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/

3. นางอำไพ แสงศรี

Email: sampai@medicine.psu.ac.th5. นางรัดเกล้า แย้มหนู

Email: pradglaw@medicine.psu.ac.th


7. นายสุรพล แสงอุไร

Email: ssurapon@medicine.psu.ac.thComments