เวชศาสตร์ครอบครัว

1. เว็บไซต์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ครอบครัว
2. สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
2.3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
(Department of Family Medicine and Preventive Medicine: FMPM)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(Faculty of Medicine, Prince of Songkla University)
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์         074-451330
โทรสาร          074-451333
เว็บไซต์          http://fmpm.medicine.psu.ac.th/
Comments